Algemene voorwaarden/kleine lettertjes

Artikel 1: Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Farmsurvival, hierna ook “de opdrachtnemer”of “organisator”, en de natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap of rechtspersoon die aan Farmsurvival opdracht geeft of heeft gegeven, hierna “de opdrachtgever”.
2. Als overeenkomst worden aangemerkt alle tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gemaakte afspraken met betrekking tot door opdrachtnemer voor opdrachtgever te organiseren activiteiten.

Artikel 2: Betaling
1. Betaling dient te geschieden per bank  in geldige Nederlandse valuta.
2. Bij betaling per bank of giro dient de factuur minimaal 7 dagen voor aanvang van de activiteiten te zijn voldaan op rekening van Farmsurvival. Hiervoor verstrekt Farmsurvival een factuur. Indien niet 7 dagen voor aanvang van de activiteiten 100% van het overeengekomen bedrag per bank of giro is voldaan, dient contant te worden betaald, tenzij anders is overeengekomen
3. Contante betaling dient plaats te vinden op de dag zelf voorafgaand aan de door Farmsurvival georganiseerde activiteiten, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 3: Aantal deelnemers, Garantieaantal en Wijzigingen
1. Farmsurvival organiseert activiteiten en catering voor een minimum aantal van 10 personen.
2. Opdrachtgever dient bij het verstrekken van de opdracht aan te geven voor hoeveel personen de activiteiten dienen te worden georganiseerd, met inachtneming van lid 1.
3. Farmsurvival hanteert bij een groepsgrootte tot 50 personen een garantieaantal van 75% van het aantal personen dat bij het verstrekken van de opdracht is opgegeven. Bij een groepsgrootte boven de 50 personen hanteert Farmsurvival een garantieaantal van 90% van het aantal personen dat bij het verstrekken van de opdracht is opgegeven. Dit garantieaantal wordt minimaal in rekening gebracht.
4. Wijzigingen in het aantal personen:
a. Wijzigingen waarbij het aantal personen lager is dan het opgegeven aantal, maar hoger dan het garantieaantal, kunnen tot 14 dagen van te voren zonder financiële consequenties doorgegeven worden. Het gewijzigde aantal personen wordt dan in rekening gebracht.
b. Indien tot 14 dagen van te voren een aantal wordt doorgegeven dat lager ligt dan het garantieaantal, blijft het garantieaantal van kracht.
c. Binnen 14 dagen kunnen er geen wijzigingen in het aantal personen worden doorgegeven zonder financiële consequenties.
d. Gaat het om een wijziging van het aantal personen boven het opgegeven aantal, dan wordt het aantal personen boven het opgegeven aantal ook in rekening gebracht.

Artikel 4: Annuleren
1. Annuleren kan zonder kosten tot 30 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten.
2. Bij annulering tot 14 dagen voorafgaand aan de dag van de activiteiten is 50% van het factuurbedrag verschuldigd.
3. Bij annulering binnen 7 dagen is het totale factuurbedrag verschuldigd.

Artikel 5: Verplichtingen en aansprakelijkheid van de opdrachtgever/deelnemer en uitsluiting aansprakelijkheid opdrachtnemer.
1. Deelnemers zijn verplicht persoonlijke omstandigheden, welke deelname aan de activiteiten kunnen bemoeilijken te melden. Deze verplichting geldt met name voor alle relevante medische en conditionele bijzonderheden.
2. Het ontbreken van (eventueel) zwemdiploma’s is een verantwoordelijkheid van de opdrachtgever (school, ouders of familie).
3. Deelname geschiedt op eigen risico.
4. Farmsurvival en haar medewerkers zijn nimmer aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, direct of indirect, van of aan goederen van deelnemers.
5. Het arrangement vindt ook bij slecht weer plaats, tenzij hierover schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt, of het dusdanig slecht weer is dat de veiligheid van de deelnemer(s) in gevaar komt. Farmsurvival zal in dit geval haar best doen een alternatief programma aan te bieden.
6. De organisator en/of de vertegenwoordiger van de organisator is
gerechtigd om het verlenen van diensten achterwege te laten dan wel op ieder moment
te staken indien de gast zich niet gedraagt als overeenkomt met de stand en de exploitatie van zijn accommodatie.
7. Farmsurvival behoudt zich het recht voor om personen of groepen te verbieden om met activiteiten te starten wanneer zij duidelijk onder invloed zijn van alcohol of drugs. Het factuurbedrag wordt hiervoor niet aangepast. Alcohol voor het sporten raden wij af maar is desondanks niet verboden. Alleen met toestemming van de opdrachtgever schenken wij alcohol, maar met mate.
8. De deelnemer en/of de opdrachtgever is jegens de opdrachtnemer aansprakelijk voor
schade of enig ander nadeel dat wordt veroorzaakt door het doen of nalaten van hemzelf.

Artikel 6: Aansprakelijkheid van de opdrachtnemer.

1. Deelname aan arrangementen en/of activiteiten geschiedt voor risico van opdrachtgever en/of deelnemer. De organisator is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder gevolgschade, die opdrachtgever en/of deelnemer lijden als gevolg van ongevallen die gebeuren tijdens de arrangementen en/of activiteiten, tenzij en voor zover uitsluiting van aansprakelijkheid wettelijk niet geoorloofd mocht zijn.

2. De organisator is in ieder geval niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van:
a. omstandigheden die zijn toe te rekenen aan de deelnemer, zoals het niet hebben van een  ontoereikende gezondheid of conditie, een ontoereikende persoonlijke uitrusting, onjuist handelen of niet-handelen, overschattingvan de eigen vermogens of het negeren van instructies;
b. indien de deelnemer zich niet aan één of meerdere veiligheidsvoorschriften houdt en/of zijn of haar conditie niet voldoende was om de desbetreffende activiteit te beoefenen.
c. handelingen en invloeden van niet direct bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden; omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van de organisator en die krachtens de Nederlandse wet of de in het maatschappelijk verkeer geldende normen niet in redelijkheid aan de organisator of diens vertegenwoordiger kunnen worden toegerekend.

3. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid gelden ook ten behoeve van werknemers en andere vertegenwoordigers van de organisator, het boekingskantoor en betrokken dienstverleners en toeleveranciers, alsmede hun personeel, tenzij de wet dit uitsluit.

4. Indien zich bij de uitvoering van een arrangement onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die tot aansprakelijkheid van organisator leidt, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door organisator gesloten aansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico dat de
organisator onder zijn aansprakelijkheidsverzekering draagt.

Artikel 7

Tijdens Farmsurvival-activiteiten is het toegestaan om foto’s en opnames te maken. Deelname aan een Farmsurvival-activiteit impliceert goedkeuring van de betrokken deelnemers met betrekking tot het portretrecht van tijdens de activiteit gemaakte foto’s en/of opnames. De gemaakte foto’s en/of opnames kunnen verspreid worden door Farmsurvival via media voor commerciële doeleinden en worden tevens per e-mail aan de opdrachtgever bezorgd op diens verzoek. De opdrachtgever die zorgt draagt voor de betaling van de factuur van Farmsurvival, doet door deze betaling/betaalopdracht tevens uitdrukkelijk afstand van zijn portretrechten hieronder bedoeld. Zo de opdrachtgever de factuur voldoet namens de andere deelnemers zal de opdrachtgever als enige verantwoordelijk zijn voor de uitdrukkelijke afstand van de hieronder bedoelde portretrechten van alle deelnemers voor wie de opdrachtgever de factuur voldoet en vrijwaart de opdrachtgever Farmsurvival uitdrukkelijk voor enige aanspraken vanwege een of meer van deze deelnemers, dit in de breedst mogelijke interpretatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

boerderij groepsuitje boerderij vrijgezellenfeest boerderij bedrijfsuitje boerderij teambuilding boerderij bedrijfsuitje boerderij spellen boerderij koe knuffelen boerderij rondleiding boerderijsurvival boerderij fotoshoot boerderij klomp schilderen boerderij koe schilderen boerderij trekker rijden boerderij quiz boerderij prutmarathon boerderij oud-Hollandse spellen boerderij fierljeppen boerderij prut modder vies bagger koe melken boerderij BBQ boerderij lunch farmsurvival sloot koeien koe zeskamp spellencircuit groepsuitjes boerderij vergaderen boerderij hooizolder koe knuffelen koeknuffelen knapzak klomppimpen voetgolf boeren fotoshoot